สถาบันวิจัยระบบพลังงาน ,
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

074-282262-3
sawinee.t@psu.ac.th